ОГОЛОШЕННЯ про відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2021 рік.

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії, яка буде призначена для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік (далі – конкурс).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2021 рік.  У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Для участі у конкурсі просимо надсилати пропозиції про здійснення аудиту (вартість, строки тощо) та інформацію щодо відповідності вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: до 17.09.2021р. включно.

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за 2021 рік.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за звітний 2021 рік(далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР), а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
 • Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Замовника.
 • Термін складання звітності до 01 березня 2022 року, наступного за звітним роком.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Анкету суб’єкта аудиторської діяльності;
 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відповідності вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • результати контролю якості послуг, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка,  за адресою: вул. Антоновича, буд.  40, м. Київ, Україна, 01033  або на електронну адресу: bank@alpari-bank.com.ua

Контактні особи: Начальник Служби внутрішнього аудиту Панасюк Роман (044)364-73-70.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «АЛЬПАРІ БАНК» доступна на веб-сайті Банку мережі Інтернет у розділі «Про БАНК» та розділі «ЗВІТНІСТЬ»

Додаткова інформація про діяльність АТ «АЛЬПАРІ БАНК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати Конкурсу  повідомимо всіх учасників, що приймали участь електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Банку.

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

20.08.2021